social eksklusion

I SEAL arbejder vi med social eksklusion som en form for diskrimination, der kan forhindre individer, grupper eller sociale grupper i at have lige adgang til samfundets goder. Det kan være eksklusion fra videregående uddannelse, arbejdsmarkedet, eller fra opfyldelse af elementære behov som bolig og sociale relationer. Oftest er de forskellige former for eksklusion forbundne og forbundne med fattigdom.

Forskningsprojektet: Inklusion i børnehøjde i Greve Kommune (2013-2016)  har fokus på børns trivsel og læring

De tre forskningsrapporter fra projektet kan læses her: Forskningsrapport 1, Forskningsrapport 2 og Forskningsrapport 3.

Formål med projektet:  

Projekt ’Inklusion i børnehøjde’ er igangsat som et samarbejde mellem Greve Kommune og Egmont Fonden. Projektets formål er at sikre børns trivsel og læring ved udvikling af forskningsbaserede inklusionsindsatser, der hjælper og understøtter børn, medinddrager børne- og forældreperspektivet, og som kan anvendes i andre kommuners målsætning om inklusion frem mod 2020. Projektet har stærkt fokus på børneperspektivet og på inddragelse af børnene som sparringspartnere. Børnene får således også stemme, når det handler om forældrenes, lederes, læreres og pædagogers rolle i forhold til at skabe mere inkluderende læringsmiljøer i skoler og klubber.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er ca. 60 børn, der forbliver inkluderet i almenskolen eller inkluderes fra specialtilbud, men som tidligere ville være visiteret til specialtilbud samt deres ca. 1200 kammerater i 60 klasser. Projektets sekundære målgruppe omfatter ca. 1000 forældre til børnene. Projektets faglige målgruppe udgøres af ca. 180 direkte tilknyttede fagprofessionelle og 240 samarbejdende kolleger.

Forskningssamarbejde

Forskningsprojektet har som målsætning, at:  

  • frembringe viden om forskellige aktørers (elever, forældre, lærere og ledelse) perspektiver på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer på kommunens skoler og klubber
  • frembringe ny viden om, hvilke indsatser der giver bedst trivsel og læring for alle børn i inkluderende læringsmiljøer og kan hjælpe pædagoger og lærere, både i fællesskaberne og læringsmiljøerne i undervisningen, i SFO’en og i klubben.

Forskningsdelen omfatter en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvantitative del består af to kortlægninger (T1 og T2) og en kvalitativ forskningsdel med klasserumsobservationer og interviews. Ved at inddrage forskere i projektet og ved, at de deltagende skoler via den kvantitative og den kvalitative forskningsdel får stillet data til rådighed, sørger projektet for at:

  • den kommunale indsats dokumenteres systematisk
  • udvikling og ledelse af læringsmiljøet på den enkelte skole via kortlægninger, klasserumsobservationer og interviews kan foregå på et evidensinformeret grundlag
  • valget af virkemidler sker på baggrund af den bedst mulige viden om, hvad der virker.

Capacity Building

Formålet med samarbejdet mellem forskning og praksis er at styrke alle aktørers og institutioners professionelle kapacitet:

  • Kortlægninger og klasserumsobservationer og interviews sikrer, at alle indsatser sker på et forskningsinformeret grundlag
  • Tilgangen til forskningsviden sikrer, at valget af virkemidler sker på grundlag af den bedst mulige viden om, hvad der virker
  • Omvendt sikrer samarbejdet mellem praktikere og forskere, at der skabes ny forskningsviden.